ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ