ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Π.Δ. 186/1992 – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ