Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο νόμος 3846/2010 αποτελείται από 35 άρθρα τα οποία καθορίζουν το νέο πλαίσιο στις εργασιακές σχέσεις.

admin
Author: admin

Leave A Comment